Privātuma Politika

Izdevniecības SIA Lietišķās informācijas dienests Personas datu apstrādes politika (Privātuma politika)

Spēkā no 2018. gada 25. maija.

Privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests apstrādā personas datus.

Klients ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus izdevniecības SIA Lietišķās informācijas dienests produktus un sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

Izdevniecība ir  SIA Lietišķās informācijas dienests, kuras juridiskā adrese ir Graudu iela 68, Rīgā, un kura rīkojas Personas datu pārziņa statusā.

1. Informācija par Personas datu Apstrādi var būt aprakstīta līgumos, citos saistītos dokumentos, Izdevniecības interneta žurnalos un portālos.
2. Izdevniecība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
3. Personas dati var tikt vākti no Klienta, Klienta pakalpojumu izmantošanas.
4. Personas dati, kurus Izdevniecība vāc, apstrādā un uzglabā, ir:
Fiziskai personai: vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, un pārējie nepieciešamie līguma noslēgšanai un/vai rēķina izrakstīšanai ar likumu paredzētie dati. Juridiskai personai: nosaukums, reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs (ja tāds ir), juridiskā un piegādes adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats un pārējie nepieciešamie līguma noslēgšanai un/vai rēķina izrakstīšanai ar likumu paredzētie dati.
5. Izdevniecība veic Personas datu Apstrādi sekojošiem mērķiem:
5.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai: lai noslēgtu un izpildītu līgumu, un/vai darījumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz līguma izpildi, vai lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai lai izpildītu juridisku pienākumu.
5.2. Klienta un/vai Izdevniecības interešu aizsardzībai: lai aizsargātu Klienta un/vai Izdevniecības intereses un pārzinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un lai sniegtu pierādījumus komercdarījumiem, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai Izdevniecības leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu Izdevniecības pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos.
5.3. Papildu pakalpojumu sniegšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai, lai Klientam piedāvātu Izdevniecības pakalpojumus, tai skaitā sniegtu personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz Klienta piekrišanu vai Izdevniecības leģitīmajām interesēm piedāvāt papildu pakalpojumus, pamatojoties uz Izdevniecības leģitīmajām interesēm pilnveidot Izdevniecības pakalpojumus, uzlabot Klienta pakalpojumu lietošanas pieredzi un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus vai Klienta piekrišanu; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
5.4. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai. Lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbībai, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu un lai nodrošinātu informācijas drošību, pamatojoties uz līguma izpildi, vai, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu vai Izdevniecības leģitīmajās interesēs kontrolētu Izdevniecības digitālo pakalpojumu autorizāciju, piekļuvi un darbību. Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu Izdevniecības pakalpojumus, piemēram, testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru, pamatojoties uz Izdevniecības leģitīmajām interesēm pilnveidot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.
5.5. Darījumu nodrošināšanai, veicot Personas datu Apstrādi Izdevniecības grāmatvedības programmas sistēmā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
6. Izdevniecība lieto Klienta Personas datu profilēšanu, kas ir to automātiska Apstrāde, kura nepieciešama, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, reģistrējoties, autorizējoties, veicot pirkumus un citas darbības Izdevniecības interneta žurnālos un portālos. Profilēšanu izmanto analīzes veikšanai Klienta konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai un darījumu reģistrēšanai Izdevniecības grāmatvedības programmas sistēmā un klientu apkalpošanas bāzē, lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz Izdevniecības leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, līguma izpildi vai Klienta piekrišanu.
7. Izdevniecība var apstrādāt Personas datus, lai uzlabotu Klienta digitālo pakalpojumu lietošanas pieredzi, pielāgojot pakalpojumu attēlošanu izmantotajā ierīcē, un lai sagatavotu Klientam piemērotus piedāvājumus. Ja vien Klients nav ierobežojis tiešo mārketingu attiecībā uz sevi, Izdevniecība var veikt Personas datu Apstrādi Izdevniecības pakalpojumu vispārīgu un personalizētu piedāvājumu sagatavošanai. Šāds mārketings var būt pamatots uz Klienta izmantotajiem pakalpojumiem un to, kā Klients izmanto pakalpojumus, un to, kā Klients darbojas Izdevniecības digitālajos kanālos.
8. Uz personalizētajiem piedāvājumiem un mārketingu pamatotai profilēšanai, kas tiek veikta saskaņā ar Izdevniecības leģitīmajām interesēm, Izdevniecība nodrošina, ka Klienti var izvēlēties un izmantot ērtu rīku savu privātuma iestatījumu pārvaldīšanai.
9. Klienta Personas datus Izdevniecība var nodot trešajām personām, sekojošos gadījumos:
9.1. Ir saņemta Klienta piekrišana Klienta Personas datu nodošanai.
9.2. Izdevniecībai ir nepieciešams nodot Klienta informāciju trešajām personām, lai nodrošinātu Klientam iegādāto produktu vai pakalpojumu, piemēram, pasta pakalpojumu sniedzējam.
9.3. Klienta Personas datus, likumā noteiktā kārtībā, ir pieprasījušas attiecīgas valsts iestādes.
9.4. Izdevniecības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā.
10. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Izdevniecības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).
11. Klientam kā datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
11.1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
11.2. Iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās.
11.3. Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.
11.4. Ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Izdevniecība izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
11.5. Saņemt informāciju, vai Izdevniecība apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
11.6. Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam.
11.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei.
11.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.
12. Klients var iesniegt pieprasījumu, rakstveidā to nosūtot Izdevniecībai saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu uz Izdevniecības juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektroniskā pasta vēstuli, nosūtot uz e-pastu: [email protected]. Klientam pieprasījumā jānorāda vēlamais saziņas veids. Izdevniecība pēc iespējas ņems vērā Klienta norādīto saziņas veidu.
13. Pēc pieprasījuma saņemšanas, Izdevniecība izvērtēs pieprasījuma pamatotību un to izpildīs, vai sniegs pamatotu atbildi Klientam ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma. Izdevniecība Klienta iebildumu gadījumā veic iespējamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
14. Izdevniecība ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos principus saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Izdevniecības mājaslapā www.lid.lv, pa e-pastu vai citā veidā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.