IEVADS GRĀMATVEDĪBĀ JEB GRĀMATVEDĪBAS PAMATI: TEORIJA UN UZDEVUMI

(1 klientu atsauksmes)

ATKĀRTOTS UN PAPILDINĀTS 2. IZDEVUMS

Autore: Mg.oec. Laila Kelmere

Šajā grāmatā ir daļēji saglabāts pirmās grāmatas materiāls, bet vietām tas ir būtiski papildināts un mainīts, lai atbilstu grāmatas rakstīšanas brīdī aktuālajām prasībām. Tas pats attiecas uz grāmatā iekļautajiem piemēriem, un, protams, ir sniegtas atbildes piedāvātajiem uzdevumiem. Ir papildināti atsevišķu grāmatvedības kontu skaidrojumi un iekļauti arī jauni kontu skaidrojumi, kā arī papildus doti grāmatojumu piemēri.
Šī grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem.

19.00 ar PVN

Grāmata Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. ATKĀRTOTS UN PAPILDINĀTS 2. IZDEVUMS.

Šis materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos. Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, studenti un citi interesenti var gūt praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību.
Iesaku grāmatu lasīt no sākuma, lai secīgi sagatavotos sarežģītāku uzdevumu risināšanai.
Grāmatas pielikumos ietverta noderīga informācija uzdevumu risināšanā un praktisko situāciju analīzē, piemēram, grāmatvedības kontu plāns, nodokļu likmju saraksts, kas izmantots uzdevumu sagatavošanā un ir pielietojams to risināšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma (klasificēta pēc izdevumu veidiem) ar shēmām to sagatavošanai, tāpat ir iekļautas veidlapas, kuras var pavairot un izmanto uzdevumu risināšanā. Grāmatojumu un T kontu lapas iekļautas ērtākam darbam, bet to rindas pēc skaita nav pielāgotas konkrētam uzdevumam.
Piemēri un pielikumos pievienotā informācija sniedz iespēju grāmatas materiālu izmantot patstāvīgi.


“Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi”  e-grāmatas saturs.

1. Mazliet no vēstures
2. Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi
3. Grāmatvedības cikls, kompetences sadalījums grāmatvedībā
un grāmatvedības kontroles pasākumi
4. Grāmatvedības reģistri un attaisnojuma dokumenti
5. Grāmatvedību reglamentējošie likumi un normatīvie akti
6. Grāmatvedības metode un pamatprincipi
7. Bilance
8. Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību bilance
9. Budžeta iestāžu bilance
10. Grāmatvedības konti, divkāršais ieraksts, kontu apgrozījumu un atlikumu pārskats
11. Grāmatvedības kontu raksturojums
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Krājumi
Norēķini par prasībām (ar debitoriem)
Nākamo periodu izmaksas
Naudas līdzekļi
Vienotais nodokļu konts
Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls
Rezerves
Uzkrājumi
Norēķini par aizņēmumiem
Norēķini par saņemtajiem avansiem
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Maksājamie vekseļi
Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Norēķini par nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetam
Norēķini par dividendēm
Nākamo periodu ieņēmumi
Operāciju konti
Dažādi ieņēmumi un izmaksas, peļņa vai zaudējumi
Saimnieciskās darbības ieņēmumi, 6. kontu grupa
Ieņēmumus samazinošas atlaides
Pārējie ieņēmumi
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas
Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
Ieņēmumi no sociālās infrastruktūras objektiem
Saimnieciskās darbības izmaksas, 7. kontu grupa
Izmaksas samazinošas atlaides
Dažādi ieņēmumi un izmaksas, peļņa vai zaudējumi
12. Vienkāršā ieraksta sistēma
13. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
14. Ieņēmumu un izdevumu pārskats
15. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
16. Darba samaksas aprēķina pamatprincipi
17. Dažādi uzdevumi
Atrisinājumi
Izmantotā literatūra un informācijas avoti
Pielikumi
1. pielikums. Bilances shēma un tās aizpildīšanas piemērs
2. pielikums. Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma un tās aizpildīšanas piemērs
3. pielikums. Nodokļu likmes
4. pielikums. Veidlapas
5. pielikums. Kontu plāns


E-grāmata Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. ATKĀRTOTS UN PAPILDINĀTS 2. IZDEVUMS:

Formāts: A5, mīkstos vākos, 280 lpp.
ISBN: 978-9984-896-29-8
Izdevējs: Izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests

Izdošanas gads: 2022


ŠĶIRSTĪT

Par autori

Mg.oec. Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte ar plašu praktisko pieredzi grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos. Praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, tai skaitā juridisko personu maksātnespējas procesos. Publiskā sektora eksperte grāmatvedības uzskaitē. Piedalījusies normatīvo aktu izstrādē. Dažādu semināru un kursu lektore un pasniedzēja.
Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore, Bilances Akadēmijas pasniedzēja. Grāmatu „Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana” un „Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi” autore.
Pēta jautājumus par grāmatvedības uzskaiti, nodokļiem un to piemērošanu praksē. Pētījuma rezultāti publicēti 8 rakstos starptautiskos zinātniskos un Latvijas Zinātnes padomes atzītos nacionālajos zinātniskajos izdevumos, vairāk nekā 62 publikācijas nozares profesionālajos žurnālos, t.i., žurnālā Bilance u.c. Aktīvi piedalās konferencēs par aktualitātēm grāmatvedībā.

Šķirstīt grāmatu

Ievads_gramatvediba_2

1 atsauksmes par IEVADS GRĀMATVEDĪBĀ JEB GRĀMATVEDĪBAS PAMATI: TEORIJA UN UZDEVUMI

 1. ziņnesis

  Mūsu dzīve ir mainīga, tā attīstās un pilnveidojas, un līdzi tai arī grāmatvedības uzskaite un grāmatvedības jomu regulējošie normatīvie akti. Jāsaka, ka normatīvo aktu izmaiņas bijušas ļoti daudz un strauji ieviešamas praksē. Tomēr kādā brīdī ir jāapstājas un jāapkopo aktuālās izmaiņas, lai saprastu, kā darboties tālāk.
  Šī grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem.
  Šajā grāmatā ir daļēji saglabāts pirmās grāmatas materiāls, bet vietām tas ir būtiski papildināts un mainīts, lai atbilstu grāmatas rakstīšanas brīdī aktuālajām prasībām. Tas pats attiecas uz grāmatā iekļautajiem piemēriem, un, protams, ir sniegtas atbildes piedāvātajiem uzdevumiem. Atbilžu pieejamību daudzi lasītāji, īpaši studenti, ir novērtējuši un atzinuši par noderīgu labu esam. Ir papildināti atsevišķu grāmatvedības kontu skaidrojumi un iekļauti arī jauni kontu skaidrojumi, kā arī papildus doti grāmatojumu piemēri.
  Šis materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos. Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, studenti un citi interesenti var gūt praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību.
  Iesaku grāmatu lasīt no sākuma, lai secīgi sagatavotos sarežģītāku uzdevumu risināšanai.
  Grāmatas pielikumos ietverta noderīga informācija uzdevumu risināšanā un praktisko situāciju analīzē, piemēram, grāmatvedības kontu plāns, nodokļu likmju saraksts, kas izmantots uzdevumu sagatavošanā un ir pielietojams to risināšanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina shēma (klasificēta pēc izdevumu veidiem) ar shēmām to sagatavošanai, tāpat ir iekļautas veidlapas, kuras var pavairot un izmanto uzdevumu risināšanā. Grāmatojumu un T kontu lapas iekļautas ērtākam darbam, bet to rindas pēc skaita nav pielāgotas konkrētam uzdevumam.
  Piemēri un pielikumos pievienotā informācija sniedz iespēju grāmatas materiālu izmantot patstāvīgi.
  Pēc pirmās grāmatas iznākšanas saņēmu daudzu lasītāju atsauksmes un ierosinājums par to, ko vēl vajadzētu uzrakstīt. Paldies iepriekšējās grāmatas lasītājiem par aktīvu grāmatas lasīšanu un uzdevumu risināšanu! Paldies, ka rakstījāt, satikāt, ieteicāt un uzdevāt jautājumus! Daļa no jautājumiem jau bija niansētāki un saistībā ar finanšu vai nodokļu grāmatvedību, jo pamatlietas, lasot grāmatu, bija izprastas. Ceru, ka arī šis atjaunotais un papildinātais izdevums būs noderīgs kā mācībās, tā ikdienā.
  Lai gan šī grāmata ir ievads grāmatvedībā, tomēr labs pamats grāmatvedībā sniedz iespēju un mudina izglītoties tālāk, lai izprastu finanšu un nodokļu grāmatvedības jautājumus, un gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par grāmatvedību kopumā.
  Ar cieņu,
  Laila Kelmere

Pievienot atsauksmi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *