E-GRĀMATA PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

(1 klientu atsauksmes)

Autors: Inguna Leibus
ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 10. IZDEVUMS

Grāmata palīdzēs pašnodarbinātajiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Tajā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi: nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība.
10. izdevumā iekļauti precizējumi saistībā ar 2021. gada nodokļu izmaiņām pašnodarbinātajiem. Aprakstīta minimālo sociālo iemaksu piemērošanas kārtība par darbiniekiem, kā arī par pašu pašnodarbināto, aktualizēta  mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas kārtība. Atjaunotajā izdevumā  izklāstīti arī autoratlīdzību saņēmēju nodokļi, parādot atšķirības  atkarībā no tā, kādu nodokļu maksāšanas režīmu autori izvēlas.

E-grāmatas lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ (plz.lv/e-gramatas)

15.00 ar PVN

E-grāmata “Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi
Katrs pašnodarbinātais, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā novērtēs šo grāmatu!
Tajā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi: nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība, ar ko ikdienā sastopas katrs pašnodarbinātais.
Atjaunotais, 10. izdevums ir aktualizēts atbilstoši normām, kas ir spēkā  2021. gada 1. oktobrī un attiecas uz pašnodarbinātām personām.  Aprakstīta minimālo sociālo iemaksu piemērošanas kārtība par  darbiniekiem, kā arī par pašu pašnodarbināto, aktualizēta  mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas kārtība. Atjaunotajā izdevumā  izklāstīti arī autoratlīdzību saņēmēju nodokļi, parādot atšķirības  atkarībā no tā, kādu nodokļu maksāšanas režīmu autori izvēlas.


“Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi” e-grāmatas saturs:

Ie­vads

1.         Grā­mat­ve­dī­bas kār­to­ša­na un or­ga­ni­zā­ci­ja
1.1.      Pra­sī­bas grā­mat­ve­dī­bai
1.2.      Vien­kār­šā ie­rak­sta sis­tē­ma grā­mat­ve­dī­bā
1.3.      Grā­mat­ve­dī­bas do­ku­men­ti, re­ģis­tri un pār­ska­ti

2.         Saim­nie­cis­kās dar­bī­bas ie­ņē­mu­mu un iz­de­vu­mu uz­skai­te
2.1.      Saim­nie­cis­kās dar­bī­bas uz­skai­tes žur­nāls
2.2.      Ar saim­nie­cis­ko dar­bī­bu sais­tī­tie ie­ņē­mu­mi un iz­de­vu­mi
2.3.      Nau­das lī­dzek­ļu uz­skai­te
2.4.      Pa­mat­lī­dzek­ļu uz­skai­te

3.         No­dok­ļu ap­rē­ķi­nā­ša­na un uz­skai­te
3.1.      No­dok­ļu mak­sā­tā­ja pie­nā­ku­mi, tie­sī­bas un at­bil­dī­ba
3.2.      Ie­dzī­vo­tā­ju ie­nā­ku­ma no­dok­lis
3.2.1.   Vis­pā­rī­gā ie­dzī­vo­tā­ju ie­nā­ku­ma no­dok­ļa ap­rē­ķi­nā­ša­nas kār­tī­ba
3.2.2.   Pa­ten­tmak­sa
3.2.3.   Ie­dzī­vo­tā­ju ie­nā­ku­ma no­dok­lis no iz­mak­sām fi­zis­ka­jām per­so­nām
3.3.      Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas ob­li­gā­tās ie­mak­sas
3.4.      Dar­ba sa­mak­sas uz­skai­te un no­dok­ļi
3.4.1.   Dar­ba lī­gums un dar­ba sa­mak­sa
3.4.2.   Dar­ba ņē­mē­ju re­ģis­trā­ci­ja
3.4.3.   Valsts so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas ob­li­gā­tās ie­mak­sas par dar­bi­nie­kiem
3.4.4.   Al­gas no­dok­lis
3.4.5.   Ris­ka no­de­va
3.4.6.   Dar­ba sa­mak­sas do­ku­men­ti, re­ģis­tri un pār­ska­ti
3.4.7.   Sezonas laukstrādnieku nodoklis
3.5.      Mikro­uz­ņē­mu­mu no­dok­lis
3.6.      Nodokļi no autoratlīdzības
3.7.      Pie­vie­no­tās vēr­tī­bas no­dok­lis
3.8.      Ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma no­dok­lis
3.9.      Da­bas re­sur­su no­dok­lis
3.10.    Ak­cī­zes no­dok­ļa at­vieg­lo­ju­mi
3.11.    Uz­ņē­mu­mu vieg­lo trans­port­lī­dzek­ļu no­dok­lis

Pie­li­ku­mi

1. pielikums. Pašnodarbināto grāmatvedību un nodokļus reglamentējošie likumi un MK noteikumi
2. pielikums. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
3. pielikums. Biežāk nepieciešamie grāmatvedības reģistri
4. pielikums. VID iesniedzamie pārskati (biežāk izmantotie)
5.pielikums. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi dažādiem ienākumu veidiem
6.pielikums. Uzskaite un nodokļi pašnodarbinātajam (PVN nemaksātājam, bez darbiniekiem), maksājot nodokļus vispārējā kārtībā
7. pielikums. Vispārējā kārtība un vienkāršotas nodokļu aprēķināšanas un uzskaites iespējas


PAR AUTORI:
Inguna Leibus ir ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras  profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Inguna Leibus ne tikai strādā universitātē, bet arī vada kursus un seminārus pašnodarbinātajiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tostarp zemnieku un piemāju saimniecību īpašniekiem un individuālajiem komersantiem, Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem; viņa piedalījusies pašnodarbināto grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

E-grāmata Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi:
Formāts: E-grāmata lasāma tikai interneta vietnē BilancePLZ, 152 lpp.
ISBN: 978–9984–896–28–1
Izdevējs: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests
Izdošanas gads: 2021

E-grāmatas lasīšana notiek TIKAI TIEŠSAISTĒ portālā BilancePLZ (plz.lv/e-gramatas), tāpēc tās lasīšanai datorā, telefonā vai planšetdatorā ir nepieciešams interneta pieslēgums. E-grāmatu nav iespējams izdrukāt, vai saglabāt savā ierīcē faila veidā. Lai lasītu e-grāmatu, pēc tās iegādes jāapmeklē PERSONĪGAIS KABINETS portālā BilancePLZ (plz.lv/profils/egramatas)


ŠĶIRSTĪT

Par autori

Inguna Leibus ir ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras  profesore, daudzu zinātnisku un praktisku rakstu autore, kura sagatavojusi vairākas mācību grāmatas. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju. Inguna Leibus ne tikai strādā universitātē, bet arī vada kursus un seminārus pašnodarbinātajiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tostarp zemnieku un piemāju saimniecību īpašniekiem un individuālajiem komersantiem, Valsts ieņēmumu dienesta speciālistiem; viņa piedalījusies pašnodarbināto grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

Šķirstīt grāmatu

Pašnodarbināto-grāmatvedība-un-nodokļi

1 atsauksmes par E-GRĀMATA PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

 1. ziņnesis

  Grāmatvedība nav sarežģīta, bet tā ir cieši saistīta ar nodokļu likumdošanu, saskaņā ar kuras prasībām jāaprēķina un jāsamaksā nodokļi un jāiesniedz pārskati uzraugošajām institūcijām.
  Balstoties tikai un vienīgi uz normatīvajiem aktiem, īpaši tādam uzņēmējam, kuram nav pieredzes vai pieredze vēl nav uzkrāta pietiekamā apmērā, ir diezgan grūti izpildīt visus noteikumus un prasības, lai nerastos problēmas ar likumdošanu. Grūtības saistītas ne vien ar to, ka likumu un Ministru kabineta noteikumu ir diezgan daudz, bet arī ar to, ka tie pietiekami bieži tiek grozīti un papildināti. Vienkāršā ieraksta grāmatvedība — tas nebūt nenozīmē, ka tās kārtošana ir ļoti vienkārša!
  Tieši tādēļ esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem ir piedāvāts nu jau desmitais grāmatas «Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi» izdevums, kas liecina ne tikai par to, ka tas ir lielisks palīglīdzeklis pašnodarbinātajām personām, kuras veic uzskaiti vienkāršā ierakstu sistēmā, bet arī par to, ka grāmata ir pieprasīta un augsti novērtēta.
  Šo grāmatu sagatavojusi izcila, vairākos darbos sevi apliecinājusi speciāliste, kurai var uzticēties un uz kuras spriedumiem var paļauties. Grāmatas saturam lielāku vērtību piešķir tas, ka tajā sniegtie skaidrojošie piemēri palīdz gan saprast lietas būtību, gan kvalitatīvi kārtot uzskaiti un sazināties «vienā valodā» ar pārbaudošajām institūcijām. Grāmatā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī salīdzināti rezultāti, ja pašnodarbinātā persona veic nodokļu maksāšanu dažādos režīmos.
  Grāmatā atrodami skaidrojumi, piemēri un atbildes uz dažādiem jautājumiem, balstoties autores ilggadējā pieredzē un godprātīgajā attieksmē pret savu specialitāti. Uzskatu, ka Ingunas Leibus grāmata ir labākā dāvana pašnodarbinātajai personai.
  Maija Grebenko

Pievienot atsauksmi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jums arī varētu patikt…