Reģistrēties!!Aizmirsi paroli?
 

E-veikals > Grāmatas sērijās  > BILANCES BIBLIOTĒKA
Grāmatas

DARBA LIKUMS UN GRĀMATVEDĪBA

ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 2.IZDEVUMS
Sērijā Bilances Bibliotēka

Grāmata galvenokārt domāta grāmatvežiem, lai viņi savu darbu varētu paveikt pareizi, un lieti derēs arī personāldaļu vadītājiem, īpašniekiem un citiem uzņēmumu un iestāžu vadošajiem darbiniekiem.
No 2018. gada 1. janvāra „nodokļu reformas” dēļ kļuvusi sarežģītāka Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma prasību piemērošana fiziskajām personām aprēķinātajām summām. IIN likuma grozītajām normām pēc būtības ir pozitīvs mērķis, tomēr praktiskā piemērošana – diezgan sarežģīta. Turklāt likuma normas tika grozītas vēl nepieredzētā steigā...
Grāmatvedībā ir daudz problēmu. Neviens uzņēmums vai iestāde neiztiek bez darbiniekiem, un šiem darbiniekiem katru mēnesi jārēķina darba samaksa, ko bieži vien veido vairākas summas. Nereti to izdarīt ir pagrūti, jo Darba likums nedeleģē attiecīgajās struktūrās izveidot metodiskos materiālus, kas ir izstrādāti nodokļu likumu lielākajai daļai. Situāciju sarežģī dzīves īstenība – vairākums grāmatvežu strādā uzņēmumos vai iestādēs bez juristiem, kuri varētu palīdzēt likuma normu piemērošanā konkrētam gadījumam. Tāpēc grāmatveži ir spiesti meklēt padomus žurnālā Bilance, semināros vai interneta džungļos. Bet tur, izrādās, katram speciālistam ir savs viedoklis! Un grāmatveži it kā ir starp „gudrajiem” un „skaistajiem”… Dzirdam padomu: gaidīsim tiesu praksi! Uz kādu laiku iestājas miers, kamēr noskaidrojas, ka arī šī prakse vairs neder, un pēc tam gaidām „jaunu vēsmu” utt.

Šajā grāmatā ir apkopota iepriekšējo gadu pieredze likuma normu piemērošanā. Grozījumi Darba likumā uzskatāmi par gana progresīviem, jo to pamatā ir arī tiesas lēmumi. Par galveno plusu uzskatāma vairāku Atlīdzības likuma normu iestrādāšana Darba likumā.
Nenoliedzami, atbalstāms grozījums Darba likumā attiecībā uz attaisnotās prombūtnes laika apmaksu ir ne vien par dienām, bet arī par stundām. Vienam otram tas netraucēja „dzīvot”, bet vienmēr jāatceras, ka drošāk veikt aprēķinus un jebkādas citas darbības ir brīdī, kad likums skaidro vairākas iespējamās situācijas, nevis ierobežo ar vienu vienīgo.
Grāmatā aplūkotie un skaidrotie piemēri noderēs arī citu profesiju speciālistiem. Ņemiet vērā, ka arī tekstā, bez numuriem, ir lasāmi piemēri un skaidrojumi.

Cena: EUR 19,00 + PVN (Cena ar PVN: EUR 21,28)


PAŠNODARBINĀTO GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

ATKĀRTOTS UN ATJAUNOTS 8.IZDEVUMS

Sērijā Bilances Bibliotēka

Grāmatas mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātām personām apgūt grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un gūt priekšstatu par pašnodarbināto nodokļiem.

Grāmatā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība, ar darba samaksas aprēķināšanu un uzskaiti saistītie jautājumi. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi – nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība. Aprakstītas iespējas pašnodarbinātajām personām izvēlēties vienkāršotu nodokļu maksāšanas kārtību: patentmaksu vai mikrouzņēmumu nodokli.
Pašnodarbināto grāmatvedību un nodokļus reglamentē daudzi likumi un MK noteikumi. Orientēties normatīvo aktu dažādībā palīdzēs to sistematizēts saraksts grāmatas 1.pielikumā. Pielikumos dots piemērs Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšanai, uzskaitīti biežāk nepieciešamie grāmatvedības reģistri un nodokļu pārskati, apkopota informācija par iespējām izvēlēties vienkāršotu nodokļu aprēķināšanas un uzskaites kārtību.


Cena: EUR 12,00 + PVN (Cena ar PVN: EUR 13,44)


IEVADS DOKUMENTU PĀRVALDIBĀ

Lietvežiem un visiem, kas ikdienā strādā ar dokumentiem

Šis ir jau 5. un svaigākais grāmatas izdevums, tāpēc liels paldies lasītājiem par ieinteresētību un atbalstu! Grāmata ir pārstrādāta – kopš iepriekšējā izdevuma publicēšanas ir grozīti esošie un pieņemti jauni normatīvie akti, mainījušās prasības un arī cilvēku skatījums uz lietām.
Grāmata būs noderīga ikvienā uzņēmumā un iestādē, kā arī ikvienam, kurš gribēs savas organizācijas dokumentāciju veidot atbilstīgi jaunākajām normatīvo aktu prasībām. Tā noderēs plašam lasītāju lokam: gan iesācējiem, gan tiem, kuri vēlas uzlabot savas prasmes, gan arī tiem, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas. Šajā grāmatā ir iekļauti praktiski uzdevumi, kuru atbildes atrodamas atsevišķā nodaļā grāmatas beigās.


Dažādu dokumentu paraugus var atrast drukātajos izdevumos, tīmeklī, tāpat kā paraugu var izmantot tos dokumentus, ko esam saņēmuši no uzņēmumiem, aizņēmušies no draugiem vai paziņām. Ieteicams izvērtēt, ko norakstām, jo ne visi paraugi atbilst jaunākajam regulējumam. Arī ne viss, kas tiek pirkts par naudu, ir pirkšanas vērts. Domājiet un vērtējiet paši, nekad neko akli nepārņemiet! Jo tas būs jūsu dokuments un jūsu atbildība.

Cena: EUR 10,00 + PVN (Cena ar PVN: EUR 11,20)


GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJAS DOKUMENTI – IZSTRĀDĀŠANAS ROKASGRĀMATA

Autors: Ilga Matule

Grāmata paredzēta grāmatvežiem un finanšu direktoriem un arī citām personām, kas atbildīgas par grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu uzņēmumos.
Lielā daļā uzņēmumu grāmatvedības organizācijas dokumenti vai nu nav sagatavoti vispār vai arī ir ļoti formāli un vienveidīgi, un atkārto grāmatvedību regulējošo likumu un MK noteikumu normas, un šī iemesla pēc arī netiek izmantoti uzņēmuma darbā un put grāmatvežu atvilktnēs starplaikos starp VID tematiskajām pārbaudēm.
Grāmatvedības organizācijas dokumenti nepieciešami un noderīgi ne tikai Valsts ieņēmumu dienestam vai uzņēmuma revidentam, bet arī pašam uzņēmumam tā sekmīgas darbības nodrošināšanai, efektivitātes paaugstināšanai grāmatvedībā un nodokļu risku samazināšanai, kā arī sniegt palīdzību atbilstošu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanā. Grāmatā, strukturējot pa atsevišķām sastāvdaļām, sniegti ieteikumi tam, kā šos dokumentus izstrādāt tā, lai tie tiešām ir noderīgi uzņēmuma darbā, tai skaitā, lai tie ir konkrēti, pārskatāmi, sniedz tikai vērtīgu informāciju uzņēmuma darbiniekiem un atbilst likumdošanas prasībām. Gramatā ir iekļauti piemēri un paraugi visām grāmatvedības organizācijas dokumentu obligātajām sastāvdaļām.
Grāmatā ir apskatītas arī šobrīd spēkā esošās likumdošanas normas, kas nosaka grāmatvedības organizācijas dokumentu nepieciešamību un to saturu, tai skaitā ņemts vērā arī jaunais “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, kas ir spēkā sākot ar 2016.gadu.

Cena: EUR 10,00 + PVN (Cena ar PVN: EUR 11,20)


PIRMIE SOĻI KOMERCDARBĪBĀ: DARBĪBAS UZSĀKŠANA, GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

Uzņēmumi atšķiras kā pēc to lieluma un tiesiskā statusa, tā arī pēc īpašnieku atbildības pakāpes, grāmatvedības sistēmas un nodokļu maksājumiem. Kā atrast vispiemērotāko un nekļūdīties jau pašā darbības sākumā?
Grāmatā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Finanšu un Grāmatvedības Institūta profesore, daudzu grāmatu un publikāciju autore Inguna Leibus aplūko saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtību, salīdzinot dažādus uzņēmumu veidus, grāmatvedību un nodokļus. Grāmata tapusi, izmantojot autores ilggadīgo pieredzi mācot un konsultējot topošos un jaunos uzņēmējus.
Lai palīdzētu labāk izprast dažādas saimnieciskās darbības formas, katras nodaļas vai apakšnodaļas beigās norādītas divu populārāko komersantu veidu - SIA un IK - būtiskākās atšķirības.
Grāmata ieteicama jaunajiem uzņēmējiem, kā arī visiem, kas apgūst dažādus uzņēmējdarbības un nodokļu uzskaites kursus.

Cena: EUR 7,00 + PVN (Cena ar PVN: EUR 7,84)


STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI: STANDARTU APKOPOJUMS UN PIELIETOJUMA PIEMĒRI

Lai nodrošinātu investorus, kreditorus un citus starptautisko finanšu tirgu dalībniekus ar kvalitatīvāku finanšu informāciju, Starptautisko grāmatvedības standartu valde izstrādā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS).
Publisko akciju sabiedrību konsolidētie finanšu pārskati obligāti jāsagatavo atbilstoši SFPS. Pārējo komercsabiedrību konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā vadība var izvēlēties starp SFPS un Latvijas likumdošanu.
Bez tam SFPS sniedz priekšrakstus grāmatvežiem pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu, atliktā nodokļa aktīvu un saistību uzskaitē, aktīvu vērtības samazinājuma pārbaudes veikšanā un citos grāmatvedības jautājumos, kuru skaidrojums Latvijas likumdošanā ir nepietiekams.
Šajā grāmatā plašās un kompleksās SFPS prasības ir sistematizētas un izklāstītas vienkāršā, lasītājam saprotamākā veidā. SFPS piemērošana ir skaidrota ar daudzveidīgiem praktiskiem piemēriem.
Šī grāmata būs noderīga uzņēmumu vadībai, grāmatvežiem, auditoriem un finanšu pārskatu lietotājiem, kā arī izmantošanai augstskolu pasniedzējiem un studentiem finanšu grāmatvedības apguves procesā.

Cena: EUR 15,00 + PVN (Cena ar PVN: EUR 16,80)


GRĀMATVEDĪBAS PAMATI UZŅĒMUMOS

2.REIZI ATJAUNOTS UN ATKĀRTOTS IZDEVUMS

Sērijā Bilances Bibliotēka
Grāmatas otrais izdevums ir pārstrādāts atbilstoši jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām un lietotajiem terminiem.
Grāmata sagatavota atbilstoši 2016.gada 1.februārī spēkā esošajai normatīvajai bāzei.
Grāmatas pielikumā dots grāmatvedības kontu plāna paraugs, kurš palīdzēs ne vien grāmatvedības pamatu apguvi, bet var būt noderīgs konkrēta uzņēmuma kontu plāna izstrādē.
Ikviena uzņēmuma gada pārskata apjoms un saturs ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma, kuru nosaka atbilstoši likumā noteiktajiem kritērijiem. 
Jaunais likums nosaka šādu uzņēmumu iedalījumu: mikrosabiedrība, maza sabiedrība, vidēja sabiedrība un liela sabiedrība, katrai no tām nosakot gada pārskata saturu.
Jaunajā likumā termins „sabiedrība” tiek lietots plašākā nozīmē, ietverot arī individuālos uzņēmumus, zemnieku un zvejnieku saimniecības, tātad arī šie uzņēmumi tiek atbilstoši iedalīti.
Tirgus ekonomikas apstākļos arvien paplašinās cilvēku loks, kuriem nepieciešamas pamatzināšanas grāmatvedībā. Uzņēmuma grāmatvedību kārto grāmatveži, tomēr likums nosaka uzņēmuma īpašnieka un vadītāja atbildību par grāmatvedības organizēšanu, kā arī ļauj pašam īpašniekam un dažos gadījumos arī vadītājam kārtot grāmatvedību. Tādēļ iegūtās zināšanas noderēs ne tikai grāmatvedības un finanšu speciālistiem, bet arī uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem un citiem interesentiem.
Grāmata paredzēta augstskolu un citu mācību iestāžu pilna un nepilna laika studentiem. Tā noderēs arī uzņēmējiem, dažādu nozaru pārstāvjiem un visiem, kas vēlas uzsākt grāmatvedības pamatu apguvi grāmatvedības kursos vai pašmācības ceļā, kā arī ikvienam vadītājam, kas nolems sava mikrouzņēmuma grāmatvedību kārtot paša spēkiem.

Cena: EUR 6,25 + PVN (Cena ar PVN: EUR 7,00)

© 2008-2016 Visas tiesības aizsargātas, izdevniecība SIA Lietišķās informācijas dienests

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 
Tālr.: (+371) 67 606 110 (+371) 67 606 110
E-pasts: lid@lid.lv Skype: lid.lv